Willem de Zwijgerschool

Hieronder vindt u een aantal formulieren om zaken direct te regelen. 

Ziekte, verlof en verzuim

Recht op verlof. Hoe zit dat? 

Ouders hebben zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een school en dat hun kind de school daadwerkelijk bezoekt. Leerlingen die 5 jaar zijn moeten naar school. Leerlingen die 4 jaar zijn mogen naar school. U vindt alle gegevens over de wettelijke kanten van schoolverlof onder Leerplicht | Rijksoverheid.nl Hieronder volgt een toelichting op een aantal onderwerpen.

Afwezig door ziekte of bezoek aan een arts 

Bekende redenen om te verzuimen zijn ziekte, bezoek ziekenhuis, arts, tandarts, orthodontist, enz. Wij willen u vragen om afspraken zoveel als mogelijk buiten schooltijden te maken. Als het niet anders kan, moet u dit doorgeven aan school. Dat kan via een melding via Parro aan de groepsleerkracht, waarop de tijd en reden staan vermeld. U kunt dit ook telefonisch doen, voor schooltijd tussen 08.00 en 08.30 uur (op maandagmorgen tussen 8.00 en 8.15 uur is er weekopening van het personeel, dan zijn we niet bereikbaar).  Wilt u erbij vermelden wat uw kind mankeert? Bij een aantal ziekten moeten wij dat doorgeven aan de GGD.

(Ongeoorloofd) schoolverzuim 

Wanneer een leerling niet op tijd op school is (en er is geen melding gemaakt van ziekte of verzuim) wordt er contact met u opgenomen. Als schoolleiding zijn wij verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot strafvervolging.

Aanvragen verlof

Via onderstaand formulier is het mogelijk om verlof aan te vragen. Hier vindt u de verlofredenen. Vraag verlof minimaal 4 weken van te voren aan! Het ingevulde formulier kunt u mailen naar algemeen@wdzschool.nl 

  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY
  • VoornaamGeboortedatumGroep/leerjaar 

Aanmeldingsformulier

Schrijf uw kind in

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor onze school? Dat kan via het onderstaande inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier worden allerlei administratieve en wettelijk vereiste gegevens gevraagd. Ook vragen we van u om de grondslag en doel van onze school te onderschrijven. Deze vertrouwelijke gegevens worden op school bewaard en verwerkt. 

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar Marleen Schollaart via MSchollaart@wdzschool.nl