Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Regelmatig wordt naar het SWP verwezen. Het SOP geeft kengetallen en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.

Bekijk hier het ondersteuningsprofiel: